Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Regulamin przewozu

PRZEPISY PORZĄDKOWE

dla pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie

 

 1. Wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko na przystanku po zatrzymaniu się pojazdów, a na przystanku końcowym po zakończeniu manewrowania.
 2. ZABRONIONE JEST:
  1. WSKAKIWANIE do pojazdu i WYSKAKIWANIE z niego podczas jazdy,
  2. zakłócanie spokoju, zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim urządzeń,
  3. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić ubranie współpasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  4. umieszczanie na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić,
  5. zajmowanie miejsc ograniczających kierowcy pole widzenia,
  6. prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd,
  7. spożywanie wszelkich napojów alkoholowych, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych, używanie tzw. e-papierosów, zażywanie środków odurzających,
  8. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania – pasażer może dać sygnał tylko wówczas, jeśli okaże się to konieczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu, bądź w celu zatrzymania go na przystanku warunkowym,
  9. opieranie się o drzwi podczas jazdy, wychylanie się przez okno, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z autobusu.
 3. ZAKAZANE JEST PRZEWOŻENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MZK:
  1. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, cuchnących, radioaktywnych, żrących i innych materiałów niebezpiecznych,
  2. przedmiotów blokujących przejście, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie taboru,
  3. rowerów,
  4. broni palnej lub gazowej, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu, na podstawie odrębnych przepisów.
 4. PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO:
  1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenia odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.,
  2. przedmioty stanowiące bagaż ręczny przekraczający 60x40x20 cm, oraz przewóz większych psów dozwolony tylko za zgodą kierowcy,
  3. psy od od 3-go miesiąca życia muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz smycz i kaganiec,
  4. przewóz wózków dziecięcych dozwolony jest pod warunkiem, że w czasie przewozu dziecko będzie wyjęte z wózka lub zabezpieczone szelkami, a wózek zostanie zabezpieczony przed przemieszczaniem się podczas jazdy,
  5. bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 5. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 6. Pasażer odpowiada wobec MZK za wszelkie szkody i zniszczenia pojazdu powstałe z jego winy i ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody względnie doprowadzenia pojazdu do stanu używalności.
 7. MZK nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmiany kierunku jazdy spowodowanych przyczynami natury obiektywnej lub zarządzeniami władz.
 8. Pasażer będący znalazcą rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać rzecz tę obsłudze pojazdu.
 9. Przedmioty znalezione w pojeździe oddawane są właścicielowi po udowodnieniu własności.
 10. Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe lub nie stosujące się do wskazówek i żądań obsługi pojazdu opartych na tych przepisach, jak również zakłócające swym zachowaniem spokój w pojazdach MZK obowiązane są na wezwanie obsługi opuścić pojazd.

UWAGA! Zażalenia na niewłaściwą pracę personelu należy wnosić do Prezesa MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie.

 

Prezes MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności