Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
na
dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 23.06.2017 r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów, pok. nr 3 i oznakować wg wytycznych z SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w pok. nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SIWZ_2017.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

zal_1_oswiadczenie_2017.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie

 

zal_2_oferta_2017.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

 

zal_3_umowa_2017.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy


Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

stan na 20.06.2017.

Pytanie 1: „dot. § 6 ust. 1 umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na regulowanie płatności za dostarczone paliwo w terminie 30 dni od daty dostawy lub wystawienia f-ry VAT, w celu uniknięcia nieporozumień dot. terminowego regulowania należności lub czy akceptuje możliwość wystawiania e-faktury?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na regulowanie płatności za dostarczone paliwo w terminie 30 dni od daty dostawy. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie e-faktury. W związku z tym § 6 ust 1. Umowy przyjął by formę: „Płatność za kupowany produkt (olej napędowy) będzie dokonywana przelewem, po odbiorze produktu, w terminie 30 dni od daty dostawy, po otrzymaniu faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.”

 

Pytanie 2: „dot. pkt. 11 ppkt 7 SIWZ oraz §3 umowy, ponieważ ceny paliw na stronach producentów podawane są w pln/m3 = 1000,00 litrów, proszę o podanie na przykładzie jak będzie wyglądał sposób waloryzacji ceny gdyby wynosiły przykładowo w PKN ORLEN ON = 3248,00 pln/m3, a Grupa LOTOS = 3243,00 pln/m3.”

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia przykładowe wyliczenia (cena za 1 litr):

3,248 + 3,243 = 6,491

6,491 / 2 = 3,2455

Zaokrąglam zgodnie z 11 ust 4 SIWZ:

3,2455 ≈ 3,25 zł / litr

 

Pytanie 3: dot. SIWZ, czy zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych czy też będą  przeznaczone do dalszego obrotu a Zamawiający posiada stosowną koncesję?

Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych  prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):

„Zamawiający  oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zaś Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN27101943, CN27102011 zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany. W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi  i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że zamawiane paliwa będą wykorzystywane wyłącznie dla celów własnych. Zamawiający zgadza się na dodanie wnioskowanych zapisów do umowy jako § 10. Dotychczasowy § 10 i kolejne przyjmą odpowiednio numerację 11, 12 itd. 

 


Informacja o ogłoszeniu II etapu postępowania

Działając w trybe przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o., załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. informujemy, iż Prezes Zarządu odstąpiła od negocjacji z Wykonawcami i skierowała zaproszenia do dwóch Wykonawców, których oferta w I etapie postępowania okazała się najkorzystniejsza.

Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu postępowania:

  • ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
  • MKAJ Skorupa Sp. z o.o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie. Wyznaczono termin składania ofert ostatecznych na dzień 29.06.2017 r. do godziny 10.00, w siedzibie Spółki.

Ogłoszenie wyniku postępowania

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bełchatowie informuje, że w dniu 05.07.2017 r. dokonał wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy oleju napędowego na rok 2017 / 2018. Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w postępowaniu jest firma MKAJ Skorupa Sp. z o. o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź i z tą firmą MZK Sp. z o. o. podpisze umowę na dostawę paliw.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności