Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

Regulamin przetargowy

Regulamin przetargowy można pobrać z poniższego linku.

Do pobrania:

regulamin.pdfRegulamin przetargowy


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp
na realizację zadania pod nazwą

Dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 12.06.2023 r. do godz. 12.00, w sposób elektroniczny, określony w SWZ, na ades: biuro@mzk.belchatow.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SWZ.zip Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 


Pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

W dniu 07 czerwca wpłynęły do Spółki następujące pytania do SWZ.

Pytanie 1: Prosimy o ponowne rozważenie możliwości przesyłania faktur w formie elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf, podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail. Jest to powszechnie stosowana praktyka, niwelująca koszty przesyłek, opóźnień w doręczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie, tj. przesyłanie faktur w formie podpisanego elektronicznie pliku pdf na wskazany adres e-mail.

Pytanie 2: Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 21 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie Wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie, tj. skrócenie terminu płatności faktur do 21 dni.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w umowie zapisów dotyczących realizacji zamówień poprzez zastosowanie sformułowań o treści: "w przypadku, gdy termin realizacji dostawy upływa w dniu wolnym od pracy, Wykonawca zobligowany jest do jej realizacji w kolejnym dniu roboczym, w godzinach ............., taka dostawa będzie traktowana jako wykonana w terminie" oraz "zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego o godz. 8:00"?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane zapisy w umowie.

Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach możliwa jest realizacja dostaw.
Odpowiedź: Realizacja dostaw możliwa jest w dniu robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00 - 12:00.

Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do poziomu 1% lub odstąpienie od wniesienia takiego zabezpieczenia. Prośba ta podyktowana jest dużym wzrostem kosztów finansowania po stronie Wykonawcy, chociażby z uwagi na wzrost kosztów kredytowania wynikających między innymi z podwyższania stóp procentowych przez NBP. W przypadku pozostawienia takowego zapisu, Wykonawca musi w swojej ofercie skalkulować cenę, uwzględniającą ponoszone z tytułu wniesienia zabezpieczenia koszty, co przełoży się na otrzymanie przez Zamawiającego mniej korzystnych ofert. W naszej ocenie odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia lub zmniejszenia jego wielkości jest korzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 6: Odnośnie §2 ust. 7-9 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób, aby rozliczenie następowało na podstawie dokumentu wydania z bazy paliw lub legalizowanego licznika zamontowanego na cysternie w temperaturze referencyjnej, tj. 15oC.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną zmianę. Zamawiający wykorzystuje zamawiane paliwo wyłącznie na potrzeby własnego taboru, który rozliczany jest w litrach rzeczywistych.


Informacja z sesji otwarcia ofert w I etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2023 r. do godz. 12.00 wpłynęło pięć ofert. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 13.06.2023 r. o godz. 12.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp. Nazwa firmy Adres Wartość zamówienia (brutto) Wartość zamówienia (netto) Upust/Marża (zł)
1

MKAJ Skorupa

Sp. z o. o.

Ul. Traktorowa 109

91-203 Łódź

1 025 082,00 833 400,00 -0,28
2

Transoil Group

Sp. z o. o. sp. k.

Ul. Stanisława Kazury 22/9

02-795 Warszawa

1 022 868,00 831 600,00 -0,29
3

Unimot Paliwa

Sp. z o. o.

Ul. Świerklańska 2a

47-120 Zawadzkie

1 025 082, 00 833 400,00 -0,28
4

PETROJET

Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

1 020 654,00 829 800,00 -0,30
5

Petrolan

Sp. z o. o. sp. k.

Ul. Zgoda 14

97-500 Radomsko

1 033 200,00 840 000,00 -0,24

Informacja z sesji otwarcia ofert w II etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2023 r. do godz. 16.00 wpłynęła jedna oferta. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 21.06.2023 r. o godz. 14.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp. Nazwa firmy Adres Wartość zamówienia (brutto) Wartość zamówienia (netto) Upust/Marża (zł)
1

Transoil Group

Sp. z o. o. sp. k.

Ul. Stanisława Kazury 22/9

02-795 Warszawa

1 018 440,00 828 000,00 -0,31

Informacja o wyborze oferty

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy oleju napędowego została wybrana oferta złożona przez firmę Transoil Group Sp. z o. o. sp. k, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-795, ul. Stanisława Kazury 22/9.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności