Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

 

Regulamin przetargowy

Regulamin przetargowy można pobrać z poniższego linku.

Do pobrania:

regulamin.pdfRegulamin przetargowy


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
na
dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 01.07.2020 r. do godz. 12.00, w sposób elektroniczny, określony w SIWZ, na ades: biuro@mzk.belchatow.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SIWZ_2017.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

zal_1_oswiadczenie_2017.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie

zalacznik_nr_1.docx Załącznik nr 1 - Oświadczenie (plik edytowalny)

 

zal_2_oferta_2017.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

zalacznik_nr_2.docx Załącznik nr 2 - Formularz oferty (plik edytowalny)

 

zal_3_umowa_2017.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

 

* * * 

Informacja z sesji otwarcia ofert w I etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wywżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2020 r. do godz. 12.00 wpłynęły trzy oferty. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 02.07.2020 r. o godz. 12.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp. Nazwa firmy Adres

Wartość zamówienia
(brutto)

Wartość zamówienia
(netto)
Upust/Marża
(zł)
1 Transoil Group Sp. z o. o. Sp. k. ul. St. Kazury 22/9
02-795 Warszawa
822.800,00 668.943,09 - 0,22
2 MKAJ Skorupa Sp. z o. o. ul. Traktorowa 109
91-203 Łódź
661.986,00 538.200,00 - 0,27
3 PETROJET Sp. z o. o. Kieszek 52
26-670 Pionki
811.800,00 660.000,00 - 0,26

 

* * * 

Informacja z sesji otwarcia ofert w II etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wywżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 08.07.2020 r. do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 09.07.2020 r. o godz. 14.00 dokonano komisyjnego otwarcia oferty na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp. Nazwa firmy Adres

Wartość zamówienia
(brutto)

Wartość zamówienia
(netto)
Upust/Marża
(zł)
1 MKAJ Skorupa Sp. z o. o. ul. Traktorowa 109
91-203 Łódź
661.986,00 538.200,00 - 0,27

 

* * * 

Oświadczenie o wyborze Wykonawcy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybiera oferę firmy MKAJ Skorupa Sp. z o. o. z siedzibą ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź na realizację zadania dostaw oleju napędowego na rok 2020/2021 z upustem ofertowym - 0,27 zł.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
na realizację zadania pod nazwą
Remont dachów stacji paliw i stacji obsługi oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK Bełchatów

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. realiacji zadania pod nazwą Remont dachów stacji paliw i stacji obsługi oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK Bełchatów.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 12.00, w sposób elektroniczny, określony w SIWZ, na ades: biuro@mzk.belchatow.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania: 

SIWZ FOTO.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zal.1-FOTO.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie

2020-06-27zalacznik_nr_1.docx Załącznik nr 1 - Oświadczenie (plik edytowalny)

zal.2-FOTO.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofery

2020-06-27zalacznik_nr_2.docx Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (plik edytowalny)

zal.3-FOTO.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

zal.4-FOTO.pdf Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w cz.1

zal.5-FOTO.zip Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w cz.2

 

*  *  *

Zapytanie od Wykonawcy:

Zwracamy się z zapytanie do przetargu pn.: „Remont dachów stacji paliw i stacji obsługi oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK Bełchatów”.Podany termin na realizację zadania wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy, natomiast w umowie zawarty jest pkt który mówi o zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego przez Wykonawcę instalacji (paragraf 6 pkt 21). Przy instalacjach fotowoltaicznych o mocy powyżej 50kW konieczne jest uzyskanie warunków przyłączeniowych z zakładu energetycznego, które mogą znacznie wydłużyć termin przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, na który wykonawca instalacji PV nie ma wpływu. Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu, który narzuca obowiązek zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do PGE przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyla się do przedstawionej przez Wykonawcę propozycji i decyduje się wykreślić ze wzoru umowy (załącznik nr 3) § 6 pkt 21: Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji, o której mowa w § 1 pkt 1 do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi.

Jednocześnie mając na uwadze dokonaną zmianę Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.07.2020 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 12.00.

 

* * * 

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na realizację zadania pod nazwą: Remont dachów na stacji paliw i stacji obsługi oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK Bełchatów

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wywżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 20.07.2020 r. do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Z uwagi na brak innych ofert i otrzymanie hasła do otwarcia oferty Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu otwarcia ofert na godzinę 9.00. Dokonano komisyjnego otwarcia oferty.

Zestawienie ofert:

Lp. Nazwa firmy Adres

Wartość zamówienia
(brutto)

Wartość zamówienia
(netto)
VAT
(zł)
1 ELBUD Bełchatów Sp. z o. o. Dąbrowa Rusiecka 50 A
97-438 Rusiec
551.040,00 448.000,00 103.040,00

 

* * * 

Oświadczenie o wyborze Wykonawcy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybiera oferę firmy Elbud Bełchatów Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej 50 A, 97-438 Rusiec na realizację zadania Remont dachów stacji paliw i stacji obsługi MZK Bełchatów, za kwotę ofertową 146 253,08 brutto.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybiera oferę firmy Elbud Bełchatów Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej 50 A, 97-438 Rusiec na realizację zadania Instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK Bełchatów, za kwotę ofertową 404 768,92 brutto.


Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności