Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
na
dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów, pok. nr 3 i oznakować wg wytycznych z SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w pok. nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SIWZ_2017.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

zal_1_oswiadczenie_2017.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie

 

zal_2_oferta_2017.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

 

zal_3_umowa_2017.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy

 


 

Informacja z sesji otwarcia ofert w I etapie postępowania

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. informuje o przebiegu sesji otwarcia ofert w I etapie postępowania.

zal_3_umowa_2017.pdf Informacja z sesji otwarcia ofert I etap

 


Ogłoszenie II etapu postępowania

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że do II etapu postępowania zakwalifikowały się następujące firmy:

  • ORLEN Paliwa Sp. z o. o.,
  • MKAJ Skorupa Sp. z o. o.
Informacje do firm zostały rozesłane pocztą elektroniczną. MZK Sp. z o. o. ustala termin składania ofert ostatecznych na dzień 28.06.2018 r do godz. 10.00.

Informacja z sesji otwarcia ofert w II etapie postępowania

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. informuje o przebiegu sesji otwarcia ofert w II etapie postępowania.
zal_3_umowa_2017.pdf Informacja z sesji otwarcia ofert II etap

 

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności